ULOTKA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW DZIECI Z WADĄ WYMOWY

Drogi rodzicu!

Jeżeli u Twojego dziecka stwierdzono wadę wymowy, motywuj je do korzystania z zajęć logopedycznych. Ty także powinieneś pomóc córce/synowi pamiętając o tym, że terapia ta ma miejsce nie tylko podczas zajęć logopedycznych.

Skuteczność terapii ściśle uzależniona jest od współpracy rodziców z logopedą!
I tylko wówczas, gdy współpraca ta ma rzeczywiście miejsce - terapia przynosi rezultaty.

Wskazówki dla rodziców dzieci uczęszczających na terapię logopedyczną:

 • Bądź w stałym kontakcie z logopedą, aby na bieżąco pozyskać informacje o stanie mowy swojego dziecka.
 • Dopilnuj, aby dziecko systematycznie i aktywnie uczęszczało na zajęcia logopedyczne.
 • Pracuj z dzieckiem w domu poprzez utrwalanie materiału zawartego w zeszycie lub na kserokopiach i ćwiczenie z dzieckiem przed lustrem.
 • Pomóż dziecku w domowych zajęciach, aby mogło pracować w atmosferze spokoju.
 • Chwal swoje dziecko nawet za minimalne osiągnięcia, co znacznie zmobilizuje je do wysiłku.
 • Chwal i nagradzaj dziecko nie tylko za efekty jego pracy, ile za włożony w nią wysiłek. Spraw, aby praca z dzieckiem była przyjemna dla was obojga.

BĄDŹ ŻYCZLIWYM, POGODNYM, CIERPLIWYM PRZEWODNIKIEM I TOWARZYSZEM SWEGO DZIECKA

Z Pozdrowieniami
Prowadząca zajęcia - Dagmara Buczyńska-Chodara

Godziny pracy szkolnego logopedy
Dagmara Buczyńska-Chodara

środy – 12.00 – 15.15,
czwartki - 9.45. – 10.15, 14.35 - 15.15,
piątki – 10.30 – 12.30,
Konsultacje dla rodziców - środy, piątki - 13.20 - 13.35.

Plan pracy logopedy w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Majdanie Nepryskim na rok szkolny 2021/2022

1. Prace organizacyjne:
przygotowanie gabinetu do podjęcia terapii logopedycznej, konstruowanie indywidualnych programów terapii logopedycznej na podstawie orzeczeń i opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, diagnozy własnej przeprowadzonej w/g badania przesiewowego dr I. Styczek, kwestionariusza obrazkowego w/ g I. Michalak - Widery oraz badania słuchu fonematycznego w/g B. Rocławskiego - uczniowie klasy pierwszej szkoły podstawowej, grupy przedszkolne (ewentualnie współpraca z poradnią).

2. Terapia logopedyczna obejmuje ćwiczenia:

 • oddechowe: ćwiczenia oddechu przeponowego, wydłużanie fazy wydechowej, ćwiczenia ekonomicznego zużywania powietrza i umiejętności synchronizowania pauz oddechowych z treścią wypowiedzi,
 • głosowe: wyrabianie właściwej tonacji, kierowanie głosu na maskę, ćwiczenia umiejętności modulowania siły głosu i prawidłowego brzmienia głosek w sylabach, wyrazach, zdaniach, naśladowanie głosów,
 • słuchowe: usprawnianie odbioru bodźców akustycznych, rozpoznawanie wrażeń słuchowych, ćwiczenia poczucia rytmu, rozróżnianie głosek dobrze i źle wypowiedzianych,
 • artykulacyjne: usprawnianie właściwego funkcjonowania narządów mowy, wywoływanie głosek w izolacji, utrwalanie ich poprawnej realizacji w logotomach, wyrazach, zdaniach, nauka wierszy, piosenek z nasileniem głoski ćwiczonej,
 • leksykalne: rozwijanie mowy poprzez opowiadanie historyjek obrazkowych, opowiadanie ilustracji, udzielanie odpowiedzi na pytania, gry i zabawy ortofoniczne, stymulujące rozwój mowy biernej i czynnej u dzieci z opóźnionym rozwojem mowy.

3. Ćwiczenia właściwe z zakresu korekcji wad wymowy:
wywołanie głoski w izolacji, utrwalenie głoski korygowanej na materiale językowym w logotomach, wyrazach (nagłos, śródgłos, wygłos), zdaniach, ćwiczenia utrwalające wywołaną głoskę w wierszykach, piosenkach, wyliczankach, powiedzeniach, automatyzacja poprawnej wymowy w mowie spontanicznej, opowiadanie ilustracji, historyjek obrazkowych, rozmowy kierowane, ćwiczenia utrwalające z wykorzystaniem komputera.

4. Ćwiczenia wspomagające terapię logopedyczną, służące rozwojowi i doskonaleniu różnych sfer np.:

 • emocjonalna: pozytywne wsparcie, chwalenie nagradzanie, motywacyjna: zachęcanie do wykonywania zadań, tworzenie atmosfery sukcesu,
 • intelektualna: kształtowanie twórczej aktywności słownej dziecka poprzez tworzenie swobodnych tekstów, rymowanek.

5. Współpraca z wychowawcą grupy, rodzicami, pedagogiem.
Instruowanie o sposobie korekcji mowy, pokaz ćwiczeń, informowanie o postępach, prowadzenie zeszytów logopedycznych, dziennika zajęć, oceny efektywności prowadzonych zajęć, prowadzenie konsultacji dla rodziców.

6. Tygodniowy czas pracy.
Prowadzenie 30-minutowych zajęć w X grupach logopedycznych, 45-minutowych z uczniami posiadającymi orzeczenia oraz 15-minutowych konsultacji dla rodziców dwa razy w tygodniu.

Opracowanie - Dagmara Buczyńska